Informacija gyventojams apie pavojingą objektą

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

APIE PAVOJINGĄ OBJEKTĄ - KUPIŠKIO DPS

(KUPIŠKIO  SENIŪNIJA, KUPIŠKIO R.SAV.)

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Topgas“ Kupiškio dujų pilstymo stotis (toliau – Kupiškio DPS), kartu su degaline užimanti apie 10 ha teritoriją, yra 2 lygio pavojingas objektas pagal Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr.966. Vadovaudamasi minėtais nuostatais UAB „Topgas“ yra parengusi Kupiškio DPS Saugos ataskaitą bei šią informaciją visuomenei.

Perkraunamos pavojingos medžiagos

Dujų iškrovimas ir pakrovimas Kupiškio DPS teritorijoje vykdomas uždaru būdu – vamzdynais. Kupiškio DPS perkraunamos suskystintos naftos dujos, kurios priskiriamos Pavojingų medžiagų 2 klasei (dujos).

Suskystintos naftos dujos (toliai – SND) yra ypač degus suskystintų angliavandenilių mišinys, kuris aplinkos temperatūroje gali suformuoti sprogius oro ir angliavandenilių mišinius. Įkvėpti SND angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą laikotarpį galima netekti sąmonės ar uždusti.

SND patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą. Aplinkos temperatūroje SND neturi savybių sudaryti toksinių junginių su kitomis medžiagomis vandenyje ir ore. Avariniai nuotėkiai gali trumpam laikotarpiui užteršti dirvą, vandenį ir atmosferą bei ženkliai sumažinti deguonies koncentraciją aplinkos ore, ypač uždaroje erdvėje.

Galimų avarijų pobūdis ir padariniai

Kupiškio DPS galimos avarijos – SND išsiliejimas į aplinką, sprogimas bei gaisras.

Išsiliejus į aplinką dujoms, žmones gali apsinuodyti, sprogimo atveju gali nukentėti nuo sprogimo bangos, o gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais.

Dujų oro mišinys gali užsidegti (sprogti) kai dujų ir oro santykis yra 1,6 – 9,5% tūrio esant 20°C temperatūrai. Šis mišinys gali sprogti nuo bet kokio ugnies šaltinio (nuorūkos, trumpo elektros jungimo, kibirkšties ir kt.)  Dujos gali užsidegti kai oro temperatūra yra ne tik teigiama, bet ir neigiama (iki -60°C).

Degant dujoms išsiskiria degimo procesui būdingi produktai:

-          anglies monoksidas CO;

-          anglies dioksidas CO₂;

-          nesudegę angliavandeniliai (dūmai).                                         

Specifiniai pavojai

SND dujinėje fazėje yra sunkesnės už orą, todėl žemose nevėdinamose vietose gali susikaupti sprogios koncentracijos dujų ir oro mišiniai. Garai gali sklisti ir sprogti. Degimo metu gali išsiskirti didelis kiekis toksinių dujų – CO, CO₂.

Gyventojų įspėjimas ir informavimas, įvykus avarijai UAB “Topgas“ Kupiškio dujų pilstymo stotyje

Apie avariją Kupiškio DPS pranešama pagal schemą, pateiktą vidaus avariniame plane. Artimiausi gyventojai, gyvenantys prie Kupiškio DPS  apie įvykusią avariją bus informuoti garsine sirena.  Kai avarijos mastas išeina už pavojingo objekto teritorijos, gyventojai informuojami Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plane bei savivaldybės administracijos parengtame UAB „Topgas“ Kupiškio DPS išorės avariniame plane nustatyta tvarka.

Informaciniame pranešime bus nurodyta:

-          kurioje vietoje įvyko avarija (gaisras);

-          kokios krypties vėjas pučia ir į kurią pusę neša angliavandenilių (dūmų) debesį;

-          ką privalo daryti gyventojai, patenkantys į užtreštą teritoriją.

Gyventojų elgesys, įvykus avarijai

UAB „Topgas“ Kupiškio dujų pilstymo stotyje

Gyventojai privalo likti patalpose, uždaryti ir kuo labiau užsandarinti lauko duris, langus, balkonus, orlaides bei ventiliacijos angas. Laukiant tolimesnės informacijos reikia saugoti kvėpavimo organus: užsidėti ant burnos ir nosies marlės-vatos raištį ar sušlapintą rankšluostį.

Gavus nurodymą (pasiūlymą) laikinai išvykti iš namų, išjungti visus energijos šaltinius, užgesinti ugnį krosnyje. Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo krypčiai (kad vėjas pūstų į šoną), tik atviromis vietomis, vengti daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų ir nebėgti.

Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, gali būti priimtas sprendimas gyventojus evakuoti. Tuomet gyventojai privalo tiksliai vykdyti avarinių tarnybų ir evakavimo organizatorių nurodymus.

Kupiškio DPS pasirengimas reaguoti į avarijas

  Kupiškio DPS saugos ataskaitoje yra išnagrinėtos stambių avarijų priežastys ir pasekmės, apskaičiuotos avarijų tikimybės bei įvertintas Kupiškio DPS pasiruošimas reaguoti į tokias avarijas. Saugos ataskaitos išvadose nustatyta, kad Kupiškio DPS įdiegtos prevencijos, kontrolės, avarijų išvengimo ir pasekmių sušvelninimo priemonės atitinka normatyvinius reikalavimus, keliamus tokioms įmonėms. Reagavimui į incidentus ir avarijas parengtas vidaus avarinis planas, nustatantis avarijų lokalizavimo ir likvidavimo eigą bei specialiųjų tarnybų informavimo ir ryšių su jomis palaikymo tvarką.

                  Kupiškio rajono savivaldybės administracija yra parengusi išorės avarinį planą, nustatantį avarijų likvidavimo koordinavimą Kupiškio rajono pavojinguose objektuose.

Kur teikiama smulkesnė informacija

Interesantai, norintys susipažinti su Kupiškio DPS saugos ataskaita ir vidaus avariniu planu, turi atvykti į Kupiškio DPS arba paskambinti tel. (8 459) 35262. Gavus tokį prašymą, bus suderinta interesanto atvykimo į Kupiškio DPS data ir laikas. Su Kupiškio DPS saugos ataskaita taip pat galima susipažinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vpgt.lt.

Norintys susipažinti su Kupiškio rajono savivaldybės išoriniu avariniu planu turi kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administraciją, adresu Vytauto g. 2, Kupiškis arba tel. (8 459) 35493.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su slapukų politika.